NIEWIDZIALNY KRAKÓW (NK) – REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- NK – Niewidzialny Kraków, jako wykonawca i firma świadcząca usługi,
- Uczestnik – osoba dokonująca zamówienia i uczestnicząca w Wydarzeniu,
- Wydarzenie – usługa świadczona przez NK, która polega na tym, że Uczestnik z zawiązanymi oczami bierze udział w spacerze po Krakowie i/lub degustacji dań i napojów w restauracji.
- Przewodnik – osoba delegowana przez NK, która jest odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia, opiekę i zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. NK jest projektem turystyczno – edukacyjno – społecznym, mającym za zadanie pokazanie Krakowa z perspektywy osób niewidomych. Z zawiązanymi oczami uczestnicy biorą udział w spacerze i/lub degustacji dań i napojów w restauracji. Grupa biorąca udział w spacerze może liczyć maksymalnie 4 osoby (w wyjątkowych okolicznościach, za zgodą Przewodnika i każdego z Uczestników liczba osób biorących udział w Wydarzeniu może być większa). W przypadku degustacji w restauracji nie ma górnego limitu uczestników. Wszystkie osoby w grupie muszą posługiwać się jednym, wspólnym językiem (angielskim lub polskim) zgodnym z możliwościami językowymi prowadzącego Przewodnika.
2. Udział w Wydarzeniu składa się z dwóch części: spaceru po Krakowie oraz/lub degustacji w restauracji.
3. NK przyjmuje, że każdy Uczestnik, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym. W związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zgłoszenia ponosi tylko Uczestnik.
4. Każdy Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu jest zobowiązany do bezwzględnego dostosowania się do zasad niniejszego regulaminu oraz respektowania zaleceń Przewodnika. Każdy z uczestników w każdej chwili, w wyniku lęku, złego samopoczucia, czy innych zdarzeń ma prawo zdjąć opaskę i dalej uczestniczyć w Wydarzeniu, uprzednio informując o tym Przewodnika.
5. Przewodnicy NK mają prawo odmowy udziału w Wydarzeniu osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim bez opieki osoby dorosłej lub w innych wypadkach, związanych z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
6. Każdy z Uczestników wyraża akceptację powyższego regulaminu, jednocześnie oświadczając, iż bierze udział w Wydarzeniu z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce w jego trakcie. W przypadku rezygnacji uczestnika podczas trwania Wydarzenia (spowodowanej lękiem, bądź jakimikolwiek czynnikami), pieniądze za bilet nie zostaną zwrócone. Jednocześnie podając dane osobowe podczas procesu rezerwacji / zakupu biletu, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (wyłącznie do celów marketingowych NW).
7. NK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne itp. wynikające ze specyfiki projektu i niedostosowanie się do zasad wyznaczonych przez niniejszy regulamin oraz respektowania zaleceń Przewodnika. W przypadku niewłaściwego zachowania podczas Wydarzenia Przewodnik ma prawo do wyproszenia osób przeszkadzających pozostałym Zwiedzającym i zagrażającym bezpieczeństwu podczas Wydarzenia bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet także w przypadku niewykorzystania biletu, dobrowolnej rezygnacji z Wydarzenia (pod wpływem lęku, klaustrofobii, itp.) – podstawa prawna: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/wylaczenia-prawa-do-odstapienia/
8. Dzieci i młodzież – oferta projektu NK kierowana jest do osób pełnoletnich. Istnieje możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu przez dzieci i młodzież, ale tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takowej informacji drogą mailową i potwierdzeniu przez NK. Ponadto w przypadku osób niepełnoletnich chcących wziąć udział w Wydarzeniu wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub obecność minimum jednego z opiekunów podczas Wydarzenia. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla NK do odmowy udziału w Wydarzeniu. Podczas Wydarzenia istnieje uzasadnione podejrzenie lęku dziecka, jak i braku odpowiedniej komunikacji w sytuacji szczególnej, jaką jest absolutna ciemność. Taka sytuacja może wiązać się z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, dlatego każdorazowo w takich przypadkach za bezpieczeństwo swoje i dzieci odpowiadają rodzice / opiekunowie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji Wydarzenia Uczestnik zgłasza drogą mailową na adres kontakt@niewidzialnykrakow.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji Wydarzenia.
2. NK niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla Uczestnika.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją Wydarzenia NK zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Uczestnicy zobowiązują się do zabezpieczenia rzeczy wartościowych (portfele, telefony komórkowe itd.), które niosą ze sobą podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.